Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator NEO Homes

Ochrana osobních údajů

Pravidla zpracování osobních údajů – Neo homes development s.r.o.
Provozovatel podniku Ing. Renáta Zahl Havelková na adrese Praha 5, Stodůlky, 5. máje 1130/1, IČ: 06750478 DIČ: CZ06750478 tímto jako správce osobních údajů informuje všechny návštěvníky webových stránek https://www.neohomes.cz, zákazníky/návštěvníky nebo potenciální zákazníky/návštěvníky apod., o pravidlech zpracování a ochrany Vašich osobních údajů.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány transparentním a zákonným způsobem v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Primárně zpracováváme Vaše osobní údaje při těchto činnostech:

  • V případě, že nám zavoláte či přímo zašlete svůj dotaz uchováváme Vaše data a informace o Vás v rámci následující komunikace. Data jsou uchovávány bezpečně a nejsou poskytovány nikomu dalšímu.
  • Během prohlížení webových stránek mohou být určité informace pasivně shromažďovány pomocí různých technik a nástrojů, např. IP-adresy, cookies, a shromažďování (tj. aniž by uživatelé ve skutečnosti aktivně poskytli jakékoli informace).
  • Pokud se k nám Vaše data dostanou jiným způsobem uchováváme je zcela bezpečně a po zákonné lhůtě jsou z naší databáze vymazány.

A) V jakém rozsahu a za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje
Pokud nás oslovíte telefonicky či prostřednictvím webové stránky, resp. profilu Neo homes development s.r.o. na sociální síti Facebook budeme o Vás zpracovávat jméno a příjmení, telefonní číslo, případně též e-mailovou adresu. Tyto osobní údaje jsou pro nás nezbytné pro splnění smlouvy.

Pokud se na nás obrátíte ve věcech týkajících se Neo homes development s.r.o., potřebujeme Vaše údaje k tomu, abychom s Vámi mohli komunikovat.

V případech, kdy nás oslovíte jako potenciální spolupracovník, ať již zaměstnanec či dodavatel, pak o Vás zpracováváme nejen jméno a příjmení a kontaktní údaje jako telefonní číslo a e-mailovou adresu, ale u fyzických podnikajících osob rovněž identifikační číslo podnikatele a sídlo.

Pokud nám zašlete svůj životopis, zpracováváme rovněž údaje, které jsou obsaženy v životopise, a to včetně fotografií. Uvedené údaje jsou pro nás nezbytné, abychom s Vámi mohli komunikovat a posoudit možnosti realizace vzájemné spolupráce v některé z možných forem, a tedy s Vámi vstoupit do určitého smluvního vztahu.

B) Komu zpřístupňujeme Vaše osobní údaje Provozovatel zpracovává osobní údaje jak svými vlastními silami, tedy prostřednictvím úzkého okruhu osob z řad zaměstnanců, kteří informace potřebují k výkonu pracovní činnosti, tak v nezbytné míře za využití služeb vybraných externích zpracovatelů, kdy jde primárně o externí účetní kanceláře, daňové poradce a osoby poskytující cloudové a IT služby.

C) Jak dlouho zpracováváme Vaše osobní údaje Osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to třeba k plnění našich povinností podle platných právních předpisů (například účetní a daňové předpisy).

V ostatních případech, zejména pokud nám zašlete svůj životopis anebo nás oslovíte s nabídkou spolupráce či jen s dotazem, připomínkou apod., budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu jednoho roku, pokud nám neudělíte souhlas s dalším zpracováním osobních údajů, např. pro pozdější oslovení Vaší osoby ze strany Neo homes development s.r.o. V případě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů můžete tento kdykoliv odvolat jednoduchou žádostí zaslanou alespoň formou e-mailu na adresu info@neohomes.cz.

D) Cookies Pokud navštívíte naše webové stránky, mohou být ve Vašich zařízeních (počítač, mobilní telefon) a internetových prohlížečích, které používáte, uloženy tzv. cookies, což jsou malé datové soubory sloužící k identifikaci návštěvníků webových stránek. Součástí cookies jsou jedinečné identifikátory pro rozpoznání Vašeho zařízení při vstupu na naši webovou stránku.

Cookies nám pomáhají zajišťovat správný a efektivní provoz našich webových stránek (technické cookies – nutné cookies), analyzovat návštěvnost webových stránek (analytické či statistické cookies), zobrazovat personalizovanou reklamu (marketingové cookies), zapamatovat si různé preference konkrétních návštěvníků webových stránek (preferenční cookies), apod.

Používáním cookies dochází ke zpracování osobních údajů. Příslušné právní předpisy nám přikazují získat od návštěvníků našich webových stránek souhlas s používáním cookies, vyjma technických cookies, jejichž využití je nutné pro správnou funkci našich webových stránek.

Proto pokud vstoupíte na naše webové stránky, budete Vám nabídnuto nastavení používání cookies, kde si můžete dle Vaší volby nastavit jednotlivé druhy cookies a odsouhlasit či odmítnout jejich použití. Pouze u nutných cookies (technické cookies) je přednastaven jako nezměnitelný a nezrušitelný souhlas s jejich použitím.

E) Jaká máte vůči nám práva Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte zejména tato práva ke shromážděným osobním údajům, které se Vás týkají:

  • právo na přístup k osobním údajům, což znamená, že nás můžete požádat o potvrzení, zda o Vás zpracováváme nějaké osobní údaje, a v případě že ano, o sdělení informací, jaké údaje o Vás zpracováváme a proč, tedy za jakým účelem a z jakého právního důvodu, a rovněž z jakého zdroje byly získány a jak dlouho je budeme uchovávat. Rovněž můžete požádat o informaci, zda dochází k automatizovaného rozhodování, včetně profilování.
  • právo na opravu a doplnění osobních údajů, v případě zjištění nesprávností či neúplností u Vašich osobních údajů.
  • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro stanovený účel (odpadne důvod, proč údaje dále uchovávat či jinak zpracovávat); pokud jde o protiprávní zpracování; pokud vznesete důvodnou námitku proti zpracování a současně neexistují žádné převažující oprávněné důvody svědčící zpracování; anebo pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů či pokud bude existovat důvod zvláštní právní povinnosti správce osobních údajů.
  • právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud popřete přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k ověření přesnosti; pokud je zpracování protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a místo toho požadujete omezení jejich použití; pokud již nepotřebujeme údaje pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; pokud jste vznesli námitku proti zpracování a dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
  • právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to včetně námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.
  • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, e-mail: posta@uoou.cz, www.uoou.cz.

Stran realizace Vašich práv můžete využít rovněž adresu naší elektronické pošty info@neohomes.cz.

Tato pravidla ochrany osobních údajů jsou účinná od 1. září 2022.